Home > Dla pracowników > Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zmiana pracodawcy a oszczędzanie w PPK?

W momencie zatrudnienia po 8 listopada 2019 r. w imieniu każdego nowo zatrudnionego pracownika Multiserwis Sp. z o.o zawrze umowę o prowadzenie PPK z AVIVA INVESTORS zgodnie z ustawowymi terminami tj. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcznego zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Przykład:
Trzymiesięczny okres zatrudnienia upłynie pracownikowi z dniem 30 czerwca. Oznacza to, że umowę o prowadzenie PPK pracodawca będzie miał obowiązek zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz do 10 lipca. Do 17 lipca pracownik ten powinien złożyć natomiast pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Dzięki temu pracodawca będzie mógł podjąć działania, aby dotychczasowe oszczędności pracownika zasiliły jego nowy rachunek.

WYPŁATA TRANSFEROWA

  • Pracownik w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia składa w spółce oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK u dotychczasowych pracodawców. Oświadczenie o zwartych umowach PPK
  • W związku z rozpoczęciem zatrudnienia w naszej firmie, Multiserwis Sp. z o.o. będzie miał obowiązek złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych u poprzednich pracodawców.
  • Pracownik w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji od pracodawcy może złożyć pisemny sprzeciw na realizację wypłaty transferowej. Taki brak zgody należy złożyć w Dziale Kadr.
  • W przypadku nieotrzymania informacji o sprzeciwie ze strony pracownika na wypłatę transferową oszczędności spółka złoży wniosek o przekazanie środków z rachunków PPK na rachunek prowadzonych w ramach zatrudnienia w Multiserwis Sp. z o.o.
Uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.