Home > Dla pracowników > Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dla pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
po zmianach

Od 01.02.2017r. obowiązuje nowy regulamin.

Do obiegu wprowadzono nowe wnioski.
Rozpoznasz je po tym, że w stopce wpisany jest 2017r. Wnioski, które obowiązywały w ubiegłym roku tracą ważność!

Dzieci osób uprawnionych, uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poza dopłatą do wypoczynku mogą otrzymać tylko jeden raz w roku dopłatę do zielonej szkoły, kolonii lub obozu.

Z dofinansowania do wycieczek organizowanych przez firmę Multiserwis korzystać będą mogli również małżonkowie.


CO ZROBIĆ ABY SKORZYSTAĆ
Z DOFINANSOWANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SOCJALNEGO.

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach ZFŚS przypominamy, że od 01 maja ubiegłego roku pracownik musi wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (tj. żona, mąż i dzieci).

Grupa zaszeregowania jest obliczana na podstawie rocznego zeznania PIT małżonków złożonego w Urzędzie Skarbowym, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwa rolne grupa zaszeregowania będzie przyznawana na podstawie zaświadczenia z Urzędu Miasta i Gminy i będzie obowiązywała przez cały rok.

DO 30.04.2017R. OBOWIĄZUJE PIT ZA 2015R.

W MOMENCIE ZŁOŻENIA PIERWSZEGO PO 30.04.2017R. WNIOSKU
PRACOWNIK JEST ZOBLIGOWANY DO PRZEDŁOŻENIA PIT ZA 2016R.


Zakwalifikowany zostaje do odpowiedniej grupy zaszeregowania, która będzie obowiązywała od 01 maja danego roku do 30 kwietnia roku następnego.

PRZYPOMINAMY ŻE UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU SĄ:

 • pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie:
  • umowy o pracę,
  • pracownicy młodociani, z którymi zakład pracy zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dzieci pracowników Spółki będący na ich utrzymaniu tj.: dzieci do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; dzieci muszą być zarejestrowane w systemie u pracodawcy,
 • współmałżonkowie (w zakresie dofinansowania do wypoczynku - załącznik 1, tabela 1.1, małżonkowie muszą być zarejestrowani w systemie u pracodawcy),
 • emeryci i renciści - byli pracownicy pracodawcy,
 • byli pracownicy pracodawcy, którzy podczas pracy w firmie ponieśli poważny uszczerbek na zdrowiu.


ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU NALEŻY:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 3),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy złożyć jednorazowo zeznanie roczne PIT za rok 2016,
 • do wniosku dołączyć fakturę bądź rachunek wystawiony na pracownika,
 • na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo (faktura, rachunek) w wypoczynku muszą być wpisane wszystkie osoby ubiegające się o dofinansowanie (dzieci i współmałżonek),
 • wypoczynek musi trwać minimum 5 dni,
 • dokumenty potwierdzające prawo do refundacji świadczeń nie mogą być złożone później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia,
 • z dofinansowania do wypoczynku korzystać mogą pracownicy ich dzieci oraz małżonkowie,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci i małżonka w dziale kadr jako członków rodziny.


ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO KULTURY I SPORTU NALEŻY:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 4),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy złożyć jednorazowo zeznanie roczne PIT za rok 2016,
 • do wniosku dołączyć oryginały biletów wstępu, paragony lub faktury wystawione na pracownika (faktury wymagane są w przypadku uczęszczania regularnie np. na zajęcia sportowe, basen),
 • dokumenty potwierdzające prawo do refundacji świadczeń nie mogą być złożone później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia,
 • z dofinansowania do kultury i sportu korzystać mogą wyłącznie pracownicy i ich dzieci (współmałżonek nie ma dofinansowania),
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci w dziale kadr jako członków rodziny.


ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH, DO KTÓRYCH ZALICZAMY WSZELKIEGO RODZAJU ŚWIADCZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ (NP.: WYJAZD NA NARTY, WYCIECZKI, PACZKI MIKOŁAJKOWE) NALEŻY:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 4),
 • złożyć zgodę do załącznika nr 4 dotyczącą potrącenia (dotyczy wycieczek lub wyjazdów na narty osób towarzyszących),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy złożyć jednorazowo zeznanie roczne PIT za rok 2016,
 • z dofinansowania oprócz pracownika i jego dzieci może również korzystać małżonek,
 • każdemu uprawnionemu wymienionemu w §4 ust 1 pkt c Regulaminu ZFŚS przysługuje dofinansowanie dla współmałżonka do świadczeń rzeczowych (dotyczy wyjazdów organizowanych przez firmę: np. wyjazdy na narty, wycieczki) w wysokości 50% kosztu jednostkowego,
 • osoba towarzysząca nie będąca współmałżonkiem może uczestniczyć w wyjeździe i ponosi 100% kosztów udziału,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci oraz małżonka w dziale kadr jako członków rodziny.


Wnioski o dofinansowanie złożone przez pracownika będą rozpatrzone i rozliczone w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu do firmy, a wypłaty należnych kwot udzielonych osobie uprawnionej do dofinansowań będą wypłacane nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zatwierdzenia wniosku przez Komisję oraz bezwzględnego złożenia stosownego oświadczenia przez pracownika dotyczącego potrąceń należnego podatku.


DOFINANSOWUJEMY:

 • zieloną szkołę, kolonie letnie, zimowiska lub obozy młodzieżowe jeden raz w roku dla dzieci pracownika,
 • wczasy pracownicze i wczasy profilaktyczno-lecznicze (raz w roku min 5 dni),
 • imprezy, wyjazdy, wycieczki organizowane przez firmę,
 • imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze masowym organizowanym przez firmę,
 • udział w imprezach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych (zakupienie biletu wstępu, np. kino, teatr, muzeum itp.),
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne tj.:
  • naukę różnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych
  • udział w zajęciach sportowych: wstęp na basen, fitness, siłownię, karate, tenis, narty, łyżwy, itp.


Karnety umożliwiające korzystanie z basenu, zajęć fitness, siłowni itp. będą rozliczane tylko na podstawie faktur – paragony przyjmowane są tylko w przypadku pojedynczych, sporadycznych zajęć.


Uwaga! Komisja ZFŚS nie rozlicza:

 • przelotów oraz przejazdów komunikacją,
 • opłat za paliwo i za autostrady,
 • parkingów,
 • sauny,
 • ręczników,
 • imprez urodzinowych dzieci,
 • pizzy i popcornu (np. w kinie),
 • wypożyczania sprzętu,
 • wynajmu sal.


Uwaga: Dofinansowanie może być udzielane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok.

FOTORELACJE

Dzień dziecka

 
Zabawy pracowników

 
Wycieczka - Budapeszt

Wycieczka - Praga

Wycieczka - Włochy